CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA TÍN PHÁT
 
Chính sách môi trường

 
- Hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường
- Sử dụng điện năng tiết kiệm giảm thiểu khí thải ra môi trường
- Luôn luôn phân loại rác thải trong sản xuất
- Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường cùng cộng đồng xã hội
- Luôn giữ môi trường xanh sạch đẹp trong công ty
- Tích cực trồng cây xanh
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để vệ sinh môi trường